Bestuur + Activiteiten

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

De heer F.R. Rakers – voorzitter (met ingang van 8 februari 2023)
De heer M.N. Herrmann – penningmeester (met ingang van 8 februari 2023)
Mevrouw L.D. van der Molen – lid (met ingang van 8 februari 2023)

De heer F.W. Warmelink – voorzitter/penningmeester
De heer J. van Rooij – lid (afgetreden 8 februari 2023)
Mevrouw T.A. Speelman-Meurs – lid (afgetreden 8 februari 2023)

De bestuurders ontvangen geen beloning en de stichting heeft geen personeel in dienst.

Activiteiten

Het bestuur heeft gedurende het verslagjaar 2022 vier keer vergaderd waarbij de volgende onderwerpen aan de orde zijn geweest:

  • bespreking en goedkeuring van de jaarrekening 2021;
  • de beoordeling en toekenning/afwijzing van subsidieaanvragen;
  • de relatie met Stichting Oogziekenhuis Rotterdam in het licht van haar huisvestingsplannen;
  • besluitvorming en voorbereidingen voor de bestuurswisseling begin 2023.

In 2022 is voor een bedrag van €242.524 toegezegd aan aanvragen voor subsidies en giften, is een bedrag van €100.000 vrijgevallen omdat het betreffende onderzoeksproject geen goedkeuring heeft gekregen en is € 393.205 betaald. De toezeggingen hebben betrekking op 4 projecten

De stichting werkt niet met jaarlijkse begrotingen maar besluit per individuele aanvraag of tot ondersteuning wordt overgegaan.