Bestuur + Activiteiten

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

De heer F.W. Warmelink – voorzitter/penningmeester
De heer J. van Rooij – lid (met ingang van 18 februari 2021)
Mevrouw T.A. Speelman-Meurs – lid (met ingang van 10 november 2021)

De heer W.H. Beekhuis – lid (afgetreden 18 februari 2021)
Mevrouw mr. A.B. Schaberg – secretaris (afgetreden 10 november 2021)

De bestuurders ontvangen geen beloning en de stichting heeft geen personeel in dienst.

Activiteiten

Het bestuur heeft gedurende het verslagjaar 2021 vier keer vergaderd waarbij de volgende onderwerpen aan de orde zijn geweest:

  • de bespreking en vaststelling van de jaarrekening 2020;
  • kosten en strategie van het beleggingsbeleid;
  • de beoordeling en toekenning/afwijzing van subsidieaanvragen;
  • samenstelling van het bestuur;
  • de relatie met Stichting Oogziekenhuis Rotterdam in het licht van haar huisvestingsplannen;
  • de aanwijzing van het pand Schiedamse Verst 180 als gemeentelijk monument; en
  • de bouwactiviteiten en -plannen rond Schiedamse Vest.

In 2021 is voor een bedrag van Euro 290.000 toegezegd aan aanvragen voor subsidies en giften en is Euro 67.281 betaald. De toezeggingen hebben betrekking op acht projecten.

De stichting werkt niet met jaarlijkse begrotingen maar besluit per individuele aanvraag of tot ondersteuning wordt overgegaan.
Voor het overige worden geen belangrijke beleidswijzingen verwacht.