Bestuur + Activiteiten

Bestuur:

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

De heer W.H. Beekhuis – lid
Mevrouw mr. A.B. Schaberg – secretaris
De heer F.W. Warmelink – voorzitter/penningmeester

De bestuurders ontvangen geen beloning en de stichting heeft geen personeel in dienst.

Activiteiten

Het bestuur heeft gedurende het verslagjaar 2019 drie keer vergaderd waarbij de volgende onderwerpen aan de orde zijn geweest:

  • de bespreking en goedkeuring van de jaarrekeningen 2018;
  • kosten en strategie van het beleggingsbeleid;
  • de beoordeling en toekenning/afwijzing van subsidieaanvragen;
  • samenstelling van het bestuur;
  • de relatie met Stichting Oogziekenhuis Rotterdam, in het bijzonder de exploitatie van het aan haar verhuurde bedrijfspand; en
  • de bouwplannen rond Schiedamse Vest.

In 2019 is voor een bedrag van Euro 333.043 toegezegd aan aanvragen voor subsidies en giften, is Euro 2.500 aan oude, niet opgevraagde subsidietoezeggingen vrijgevallen en is Euro 213.044 betaald. De toezeggingen hebben betrekking op acht projecten.
De stichting werkt niet met jaarlijkse begrotingen maar besluit per individuele aanvraag of tot ondersteuning wordt overgegaan.
Het bestuur heeft besloten om de kosten van groot onderhoud met ingang van 2019 volgens de componentenmethode te activeren en op basis van de verwachte gebruiksduur af te schrijven. Deze stelselwijziging zal leiden tot een betere egalisatie van kosten van groot onderhoud door de jaren heen en sluit aan bij de door de Raad voor de jaarverslaggeving voorgeschreven verwerkingswijze(n) van kosten van groot onderhoud. Voor het overige worden geen belangrijke beleidswijzingen verwacht.