Beleidsplan

Strategie

De missie van de Stichting is de voorkoming en de bestrijding van slechtziendheid en blindheid.

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van oogheelkundige zorg en streeft tevens naar de bevordering van wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek en van onderwijs op het gebied van de oogheelkunde. Zorg, onderzoek en onderwijs worden hierbij onderscheiden als de drie deelgebieden van de doelstelling van de Stichting. 

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleid

De Stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken door financiële ondersteuning van instellingen, onderzoeksgroepen en/of individuele personen, die zich binnen het kader van de door het bestuur vastgestelde voorwaarden hiertoe kwalificeren.

Financiële ondersteuning kan worden verleend aan:

  • Oogheelkundige zorginstellingen binnen Nederland voor een omschreven project van zorg of aan de zorg verbonden activiteit;
  • Oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek binnen Nederland in inzichtelijk gedocumenteerde projecten van onderzoeksgroepen of personen; en
  • Onderwijs op het gebied van oogheelkunde.

De Stichting werft geen gelden.

Beheer

Om aan deze doelstellingen in continuïteit invulling en uitvoering te kunnen geven, streeft de Stichting ernaar om het reële stichtingskapitaal te handhaven. Uit het rendement op dit kapitaal kunnen de aanvragen worden gehonoreerd om op deze wijze de doelstelling van de Stichting te verwezenlijken. 

De Stichting voert een matig defensief beleggingsbeleid. Het beheer van de effecten heeft de Stichting in beheer gegeven bij ABN AMRO MeesPierson waarbij het eerder genoemde beleggingsprofiel wordt gehanteerd. 

De Stichting heeft haar administratie uitbesteed aan een accountant die na afloop van het boekjaar de jaarrekening samenstelt. Na vaststelling van de jaarrekening wordt deze door het voltallige bestuur ondertekend en ontvangt de penningmeester decharge voor het gevoerde financiële beleid.

Ingeval van een besluit tot ontbinding van de Stichting komt op grond van statutaire bepalingen een eventueel batig saldo toe aan één of meer algemeen nut beogende instellingen met een gelijksoortige doelstelling of aan één of meer buitenlandse instellingen die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beogen en die een soortgelijke doelstelling hebben.